Преминете към основното съдържание

Правила за участие и провеждане на промоционалната кампания “UltraBoost X Mirror Selfie”

1. Общи разпоредби 1.1 Организатори: (1) Промоционалната кампания „UltraBoost X Mirror Selfie” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от "СББ МЕДИА" АД, със седалище и адрес на...

1. Общи разпоредби

1.1 Организатори:

(1) Промоционалната кампания „UltraBoost X Mirror Selfie” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от "СББ МЕДИА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район р-н Възраждане, ул. Отец Паисий No 15, с ЕИК: 131173325, имейл адрес: info@elle.bg, наричан нататък в текста “Организатора”.

(2) Провеждането и участието в Кампанията се извършва в съответствие с Правилата за участие и провеждане на промоционална кампания “UltraBoost X Mirror Selfie” „Правила на Кампанията или Правила“. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията на настоящите Правила.

(3) Организаторът си запазва правото да променя Правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който Правилата са били първоначално оповестени.

(4) Правилата на Кампанията са достъпни за всеки заинтересован в периода на Кампанията (01.03 – 21.03.2017 г. включително) на интернет страницата на Организатора: www.elle.bg/ultraboostx.html

(5) Наградите за участниците в Кампанията се предоставят от Организатора.

1.2. Период на провеждане на Кампанията:

(1) Промоционалната кампания „UltraBoost X Mirror Selfie” стартира на 1 Март 2017 г. и продължава до 21 Март 2017 г. включително.

(2) В случай че Организаторът реши да се съкрати/удължи срокът на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на интернет страницата на Организатора: www.elle.bg/ultraboostx.html

(3) След приключване на Кампанията, Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава. Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България в съответствие с настоящите Правила, като наградите се доставят само на територията на Република България.

 

2 Участие в Кампанията:

2.1 Право и място на участие:

(1) В Kампанията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията с местожителство в РБългария и отговарящо на останалите условия, посочени в тези Правила.

(2) В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства (по права и съребрена линия), както и лица, заети с дейности, свързани с реализиранато, организираното и администрирането на Кампанията.

(3) Участието в Kампанията включва пълното познаване и приемане на условията на тези Правила.

2.2 Участници:

(1) Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.2.1., има право да участва в Кампанията.

(3) С участието си в Кампанията всеки участник приема и се задължава да спазва настоящите Правила и дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Кампанията.

2.3 Механизъм:

Участието в Кампанията и спечелването на награда не е обвързано с покупка на стоки или услуги. За да вземе участие в Кампанията, всеки участник, отговарящ на условията, посочени в т.2.1. по-горе, следва да изпълни следните условия:

  • Да посети някой от представителните магазини „adidas“ на територията на Република България (“Магазините“) в периода от 1 Март 2017 г. до 21 Март 2017 г. включително. Адресите на Магазините са посочени в Приложение, неразделна част от тези Правила.
  • В същия магазин да си направи селфи в едно от брандираните с #ultraboostx огледала, обут с обувки UltraBoost X или облечен в екип за бягане.
  • Да качи селфи-снимката в Инстаграм.
  • Да добави и двата хаштага: #UltraBoostXBG #MirrorSelfie.
  • Да направи публикуваната снимка публична.
  • С публикуването на снимката участникът се съгласява, че приема Правилата на Кампанията.
  • Един участник взима толкова пъти участие в Кампанията, колкото е броят на качените от него снимки. Един участник може да получи само една награда.
  • С качването на снимката участникът заявява, че притежава авторските права върху нея и дава съгласието си за нейното ползване от Организатора, без да претендира за възнаграждение.

 

3. Награди

3.1 Предоставените от Организатора награди, които могат да бъдат спечелени в настоящата Кампания, са:

- 3 чифта дамски обувки за бягане adidas UltraBoost X

- 20 бр. тениски за бягане

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници за сметка на Организатора.

Определянето на 23-ма участници, които получават награди, се извършва чрез теглене измежду базата данни на всички участници на случаен принцип през системата random.org в присъствието на нотариус. Всеки участник има определен пореден номер на участие в зависимост от реда на публикуване на снимката/участие в играта (напр. първият регистриран участник е с номер 1, вторият е с номер 2 и т.н). В системата random.org и по-конкретно в полето True Random Number Generator се попълват цифри за минималния и максимален брой номера, от които на случаен принцип системата ще генерира число (напр. ако в Кампанията са участвали 200 човека се попълват цифрите 1 и 200). При натискане на бутона Generate се генерира число и за печеливш се счита участникът, чийто Инстаграм username е регистриран в Кампанията под това число в базата данни на Кампанията. Процедурата се повтаря 23 пъти, докато се изтеглят всички печеливши и допълнително още 30 пъти за резервните участници.

3.2 Теглене на наградата:

След края на Кампанията, на дата 22.03.2017 г., от базата данни с включен username на всеки участник, ще бъдат изтеглени 23 победителя и 30 резервни участника през системата random.org в присъствието на нотариус по начина, описан в т.3.1.

Първите трима изтеглени печеливши участници получават награда – дамски обувки за бягане adidas UltraBoost X, а следващите двадесет изтеглени получават награда – тениска за бягане.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора - www.elle.bg - не по-късно от 27.03.2017 г., като Организаторът ще уведоми печелившите участници и с лични съобщение в Инстаграм до 27.03.2017 г.

В срок от три дни след обявяване на съответния печеливш участник на интернет страницата на Организатора и уведомяването на печелившия участник чрез лично съобщение в Инстаграм, всеки печеливш участник следва да предостави на Организатора на имейл адрес: teodina.ilcheva@bplusred.com три имена, години, точен адрес и телефон за доставка на наградата.

В случай че Организаторът не получи обратна връзка на посочения имейл адрес teodina.ilcheva@bplusred.com - три имена, години, точен адрес и телефон за доставка на наградата - до 3 (три) дни след обявяване на съответния печеливш участник, този печеливш участник се дисквалифицира и за победител се счита съответният по ред резервен печеливш участник.

3.3 Получаване на наградата:

Доставката на наградите ще се извърши за сметка на Организатора. Изпращането на наградите ще се извърши с куриер до 2 седмици след валидирането на победителя и получаването на необходимите данни от печелившия участник и установяване от Организатора дали той/тя отговаря на условията на Кампанията.

В случай че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи награда и няма да получи компенсация от страна на Организатора.

В случай че печелившият участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес и със същия не може да се осъществи връзка по предоставения от него телефон в рамките на 1 седмица от датата на товарителницата на куриера, избран от Организатора, удостоверяваща изпращането на наградата към печелившия, то той губи възможността си за получаване на награда.

 

4. Разни

4.1 Защита на личните данни:

Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(1) С участието си в тази Кампания участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Правила на Кампанията и изразяват съгласието си със същите.

(2) С участието си в тази Кампания участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организатора, която се създава за периода на Кампанията с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на печелившите участници и получаването на награда. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази Кампания и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания.

(4) Организаторът се задължава да не използва личните данни на участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица.

(5) Правата на участниците в тази Кампания са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатора.

ИЛИ в случай, че лицето участник не желае да бъде информиран за предстоящи промоции на Организатора, то той може да изрази своето несъгласие съгласно Закона за електронните съобщения на телефон 02/926 97 55 на цената на един градски разговор. С регистрирането си в Кампанията всеки участник се съгласява, че ако спечели награда неговите 3 имена, местожителство и снимки могат да бъдат публикувани.

(6) Всеки участник има право да изпрати до посочения в настоящите Правила адрес и имейл адрес на Организатора писмена молба за изключване от базата данни на последния. Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Кампанията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в Кампанията.

С регистрацията си за участие в Кампанията участникът дава съгласието си Организаторът да има достъп до неговата/нейната информация, поместена в неговия/нейния Инстаграм профил. Тази информация ще бъде използвана от Организатора само за целите на Кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица.

4.2 Отговорност:

Организаторът на Кампанията не е отговорен и няма да бъде страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградaта няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията ще присъди награда на лице, което официално спазва условията на тези Правила.

Организаторът на Кампанията ще присъди награди на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на тези Правила. Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена паричната им стойност. В случай че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде присъдена наградата, като Организаторът си запазва правото да се разпорежда със съответната награда. Ако Организаторът установи, че победителите не са спазили условията, посочени в настоящите Правила, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора на победителите. В случай че Организаторът определи такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

Организаторът има основание за тези действия, тъй като в настоящите Правила изискванията за участие в Кампанията са изрично упоменати и обяснени. Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в Кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в Кампанията, описани подробно в настоящите Правила.

Организаторът има правото да предприеме необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Организаторът не отговаря за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба. Организаторът не носи отговорност, ако някой участва в Кампанията след края на обявения период.

Инстаграм не е спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Кампания. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.instagram.com.

Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награда, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги. Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организатора. След датата на обявяване на победителите, в съответствие с тези Правила, Организаторът няма да разглежда оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

4.3 Спорове

В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

4.4 Прекратяване преди срока на Кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата Кампания, или по едностранно решение на Организатора. Организаторът няма да носи каквато и да била отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на Кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет страницата на Организатора. Включването на участниците в Кампанията означава, че те са приели условията и Правилата на Кампанията и се считат обвързани с тях. Организаторът си запазва правото на промяна на настоящите Правила. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя, допълва по всяко време, като съответната промяна или допълнение са в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на интернет страницата на Организатора.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към Правилата за участие и провеждане на промоционалната кампания “UltraBoost X Mirror Selfie”

Списък с представителните магазини adidas в страната

София

бул. Витоша 5

Сердика Център София - бул. Ситняково 48

The Mall - бул. Цариградско шосе 115

Paradise Center - бул. Черни връх 100

Sofia Ring Mall - ул. Околовръстен път 214

 

Пловдив

бул. Княз Александър І 34

Mall Plovdiv - ул. Перущица 8

 

Варна

Мол Варна - бул. Владислав Варненчик 186

Grand Mall Varna - бул. Андрей Сахаров 2

 

Бургас

Бургас Плаза Мол - ул. Транспортна 1

Мол Галерия Бургас - ул. Янко Комитов 6

 

Стара Загора

Mall Galleria Стара Загора - ул. Хан Аспарух 30

Още по етикети

adidas
messages.loading
Горе
ELLEworldtwitter-logo-silhouettepinterestinstagram envelopeyoutubemenuclose chatalarmexclamation-signwarninglocked-padlockfavorite-heart-buttonmagnifying-glassdown-arrowuser