Преминете към основното съдържание

Зад кулисите с Кейра Дъглас и Мария Олсон

Днес сме зад кулисите с гримьорката Мария Олсон, заедно с изгряващия модел Кейра Дъглас. В своята 35-годишна кариера Мария е била експерт по красота за Vogue, Numéro, Harper's Bazaar, Dazed, ID. Тя е създала визии за фотосесии за някои от най-емблематичните топ модели като Кейт Мос, Наоми Кембъл и Клаудия Шийфър. През последните години работата й с младата и динамична Кейра създава чудесна връзка между двете жени. Споделяме ви вълнуващите разсъждения за красотата на две различни поколения.

1. ELLE: Кейра, разкажи ни повече за връзката ти с Мария.

Кейра: Мария е като майка за мен. При първите ни снимки заедно пристигнах със съмнения за външния си вид, но за нула време Мария ме накара да се почувствам като у дома си, напълно приета. Тя се отнасяше към мен с нежност и искрена грижа. Толкова съм благодарна, че тя усети моята уязвимост и подходи към мен с такъв финес.

2. ELLE: Смяташ ли, че красотата и изкуството са свързани?

Кейра: Според моето разбиране изкуството е израз на нашето уникално въображение, мисли и емоции. То ни дава възможност да споделим нашия конкретен опит от живота със света и да предизвикаме чувство и в други хора. Тази способност да трогнеш сърцето чрез изкуството е същността на красотата. Красотата и изкуството имат елемент на мистерия в тях. Те предизвикват любопитство, карат те да искаш да се приближиш и да научиш повече.

3. ELLE: Мария, какво ти харесва в работата с Кейра?

Мария: На първо място - и най-вече - нейната уникална личност, която е толкова освежаваща и улеснява свързването отвъд нивото на повърхността. И освен това, разбира се, очевидната причина - нейното красиво лице. Лице, което предоставя безкрайни възможности.

4. ELLE: Как бихте определили красотата?

Мария: За мен красотата се случва, когато някой се чувства красив. И предполагам, че това е част от мен. Целта ми като гримьор е да накарам някого да се чувства красив. Също така, изписаната на лицето емоция и да видиш пламъка на живота в нечии очи също винаги е красиво!

Кейра: Мисля, че си толкова прекрасна жена, Мария. Големите ти сини очи са просто завладяващи. Между другото, тя не обича да говори за това, но Мария също е била модел! Още не съм успяла да видя нейни снимки! Тя ги крие от мен, хаха. Мисля, че е красиво да видиш една жена да остарява грациозно. Като картина, която става все по-интересна. Тези характерни линии, образуващи край очите след години и години усмивки - за мен това е толкова очарователно. Одри Хепбърн е казала: „Истинската красота в жената е отразена в душата й. Това е грижата, която тя дава с любов, страстта, която проявява. Красотата на жената расте с годините." Това е толкова вярно.

5. ELLE: Кейра, смяташ ли, че самочувствието влияе върху красотата?

Кейра: Тези две концепции са дълбоко преплетени. Лично аз, вместо да се съмнявам в себе си, намирам за полезно да се съсредоточа върху силните си страни. Пренасочването на вниманието ви към положителните елементи в животът ви е като поливане на градина - добрите неща ще продължат да растат. И в резултатна това красотата, която вече е във вас, ще се излее и ще привлече хората да се наслаждават с вас.

6. ELLE: Кои са първите 3 думи, които ти идват на ум, когато мислиш за красота?

Кейра: Автентичност. Няма нищо по-добро от истинското! Хаос. Несъвършенствата и непланираните неща, които ме изненадват и разтуптяват сърцето ми. И бих казал безстрашие. Защото да имаш увереността да бъдеш себе си без резерви - това просто се харесва на всички.

7. ELLE: Коя е най-интересната част от това да си гримьор?

Мария: Обичам грима и играта с текстурите. Но това, което наистина обичам, е крайният резултат. Да се види как гримът може да допринесе за резултата от снимките - как може да трансформира и промени човека. Това е, което наистина ме интересува.

8. ELLE: Мислиш ли, че концепцията за красота се е променила с времето?

Мария: Да, и се радвам, че е така! Представата за съвременната красота е, че тя идва отвътре. Сега разбираме, че светлата кожа не е по-добра от тъмната, високите жени не са по-добри от ниските, слабите не са по-привлекателни от сладострастните. Няма правила за това кой трябва да носи грим или не и как да се носи той. Сега наблягаме на добродетели като сила и издръжливост. И не само приемайки, но и празнувайки различни видове морфология, увреждания и възраст.

9. ELLE: Сподели ни някои твои съвети за красота.

Мария: Това, което бих ви посъветвала да направите, е да нанесете овлажнителя си поне половин час преди да нанесете основата за грим. Това ви гарантира много по-добро задържане. И след това – ако е необходимо - леко нанесете малко овлажнител върху грима. Аз лично смятам, че е важно никога да не поставяте основата директно върху лицето си. Поставете го първо на ръката си. След това го затоплете с пръсти, четка или друг инструмент, който искате да използвате, за да нанесете грима си.

10. ELLE: Какъв съвет бихте дали на някой, който не се чувства красив?

Кейра: Любовта към себе си е пътуване през целия живот. Понякога се намирам за красива, а понякога не. Предизвикателството е да приемем, че тази връзка с красотата може да се развива с всеки ден. Имайте търпение към себе си - отделете време, за да определите какво е важно за вас и използвайте силните си страни. Няма по-добър начин да се почувствате красиви от познаването на истинската ви същност и смелостта да я покажете на света.

https://www.instagram.com/keiera_douglas/?igshid=Y...

Backstage with Keiera Douglas and Maria Olsson

Today we are backstage with makeup artist Maria Olsson alongside the up-and-coming model Keiera Douglas. In her 35 year career, Maria has been a beauty expert for Vogue, Numéro, Harper's Bazaar, Dazed, ID. She has contributed her vision on set to some of the most iconic top models such as Kate Moss, Naomi Campbell and Claudia Schiefer. In recent years, her collaborations with the young and dynamic Keiera sparked a surprising relationship between the two women. Here at the intersection of two different generations, we listen with intrigue as they share with us their reflections on beauty.

1. ELLE: Keiera, tell us more about your relationship with Maria.

Keiera: Maria is like a mom to me. On our first shoot together I arrived feeling self-conscious about my appearance, but in no time Maria made me feel at home and fully accepted. She treated me with gentleness and genuine care. I am so grateful she recognised my vulnerability and approached it with such grace.

2. ELLE: Do you think beauty and art are related ?

Keiera: In my understanding art is an expression of our unique imagination, thoughts and emotions. It gives us a way to share our particular experience of life with the world and evoke a feeling in other people too. That ability to move a heart via art is the essence of beauty. Beauty and art have an element of mystery in them. They inspire curiosity, make you want to come closer and know more.

3. ELLE: Maria, what do you like about working with Keiera ?

Maria: First of all - and most of all - her genuine personality, which is so refreshing and makes it easy to connect beyond the surface level. And then of course the obvious reason - her beautiful face. A face that presents you with endless possibilities.

4. ELLE: How would you define beauty ?

Maria: For me beauty happens when someone feels beautiful. And I guess that’s part of my goal as a makeup artist, to be able to make someone feel beautiful. Also, emotive facial expressions and seeing the flame of life in someone's eyes is always beautiful too!

Keiera: I think you're such a gorgeous woman, Maria. Your big blue eyes are simply captivating. By the way, she doesn’t like to talk about it, but Maria was also a model! I haven’t been able to get my hands on any photos - yet! She hides them from me haha. I think it’s beautiful to see a woman ageing gracefully. It’s like a painting that becomes more and more interesting. Those characterful lines forming next to the eyes from years and years of smiling - for me it's so charming. Audrey Hepburn once said, "True beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives, the passion that she shows. The beauty of a woman grows with the passing years." This couldn't be more true.

5. ELLE: Do you think self-esteem affects beauty ?

Keiera: These two concepts are deeply intertwined. Personally, instead of fueling doubts I find it helpful to focus on my strengths. Shifting your attention to the positive elements in your life is like watering a thirsty garden - and then the good things will continue to grow. And in response to that, the beauty that is already in you will pour out and invite people in to enjoy it with you.

6. ELLE: What are the 3 first words that come to mind when you think about beauty?

Keiera: Authenticity. There’s nothing better than the real thing! Chaos. The imperfections and unplanned things that surprise me and get my heart racing. And I would say fearlessness. Because having the confidence to be yourself without reservations - that just feels right and looks good on everyone.

7. ELLE: What’s the most interesting part of being a makeup artist ?

Maria: I love makeup and playing with textures. But what I really love is the final result. To see how the makeup could contribute to the outcome of a shoot - how it can transform and embellish a person. That’s what I’m truly passionate about.

8. ELLE: Do you think the concept of beauty has changed with time?

Maria: Yes, and I’m glad it has! The notion of modern beauty is that it comes from within. We now understand that fair skin isn’t better than dark skin, tall isn’t better than short, thin isn’t better than voluptuous. No rules about who should wear makeup or not and how to wear it. Now we are emphasizing virtues like strength and resilience. And not only acknowledging, but celebrating different types of morphology, disabilities and age.

9. ELLE: What are some beauty tips that you could share?

Maria: What I would advise doing is to put your moisturizer on at least half an hour before you apply your makeup foundation. That gives you a much better hold. And then - if necessary - gently tap on some moisturizer on top of your makeup. Another hack that I personally find important is to never put the foundation directly on your face. Put it on your hand first. Then warm it up with your fingers, your brush or whatever tool you like to use to apply your makeup.

10. ELLE: What advice would you give someone that doesn’t feel beautiful?

Keiera: Self-love is a lifelong journey. Sometimes I find myself beautiful and sometimes I don’t. The challenge is to accept that this relationship with beauty can evolve from one day to another. Have patience with yourself - take the time to define what’s important to you and stick to your guns. There’s no better way to feel beautiful than knowing your true self and having the audacity to present that to the world.

https://www.instagram.com/keiera_douglas/?igshid=Y...

Горе
ELLEworldtwitter-logo-silhouettepinterestinstagram envelopeyoutubemenuclose chatalarmexclamation-signwarninglocked-padlockfavorite-heart-buttonmagnifying-glassdown-arrowuser